turski brojevi od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Sıfır
1 Jedan Bir
2 Dva Iki
3 Tri Üç
4 Četiri Dört
5 Pet Beş
6 Šest Altı
7 Sedam Yedi
8 Osam Sekiz
9 Devet Dokuz
10 Deset On
11 Jedanaest On bir
12 Dvanaest On iki
13 Trinaest On üç
14 Četrnaest On dört
15 Petnaest On beş
16 šesnaest On altı
17 Sedamnaesti On yedi
18 Osamnaest On sekiz
19 Devetnaest On dokuz
20 Dvadeset Yirmi
21 Dvadeset jedan Yirmi bir
22 Dvadeset dva Yirmi iki
23 Dvadeset tri Yirmi üç
24 Dvadeset i četiri Yirmi dört
25 Dvadeset i pet Yirmi beş
26 Dvadeset šest Yirmi altı
27 Dvadeset sedam Yirmi yedi
28 Dvadeset i osam Yirmi sekiz
29 Dvadeset i devet Yirmi dokuz
30 Trideset Otuz
31 Trideset jedan Otuz bir
32 Trideset dva Otuz iki
33 Trideset tri Otuz üç
34 Trideset i četiri Otuz dört
35 Trideset i pet Otuz beş
36 Trideset i šest Otuz altı
37 Trideset i sedam Otuz yedi
38 Trideset i osam Otuz sekiz
39 Trideset devet Otuz dokuz
40 četrdeset Kırk
41 Četrdeset jedan Kırk bir
42 Četrdeset dva Kırk iki
43 Četrdeset tri Kırk üç
44 Četrdeset četiri Kırk dört
45 Četrdeset i pet Kırk beş
46 Četrdeset i šest Kırk altı
47 Četrdeset sedam Kırk yedi
48 Četrdeset osam Kırk sekiz
49 Četrdeset i devet Kırk dokuz
50 Pedeset Elli
51 Pedeset jedan Elli bir
52 Pedeset dva Elli iki
53 Pedeset tri Elli üç
54 Pedeset i četiri Elli dört
55 Pedeset i pet Elli beş
56 Pedeset i šest Elli altı
57 Pedeset sedam Elli yedi
58 Pedeset osam Elli sekiz
59 Pedeset i devet Elli dokuz
60 šezdeset Altmış
61 Šezdeset jedan Altmış bir
62 Šezdeset dva Altmış iki
63 Šezdeset tri Altmış üç
64 Šezdeset i četiri Altmış dört
65 Šezdeset i pet Altmış beş
66 Šezdeset i šest Altmış altı
67 Šezdeset i sedam Altmış yedi
68 Šezdeset i osam Altmış sekiz
69 Šezdeset devet Altmış dokuz
70 Sedamdeset Yetmiş
71 Sedamdeset jedan Yetmiş bir
72 Sedamdeset dva Yetmiş iki
73 Sedamdeset tri Yetmiş üç
74 Sedamdeset četiri Yetmiş dört
75 Sedamdeset i pet Yetmiş beş
76 Sedamdeset i šest Yetmiş altı
77 Sedamdeset i sedam Yetmiş yedi
78 Sedamdeset i osam Yetmiş sekiz
79 Sedamdeset devet Yetmiş dokuz
80 Osamdeset Seksen
81 Osamdeset jedan Seksen bir
82 Osamdeset dva Seksen iki
83 Osamdeset tri Seksen üç
84 Osamdeset i četiri Seksen dört
85 Osamdeset i pet Seksen beş
86 Osamdeset i šest Seksen altı
87 Osamdeset i sedam Seksen yedi
88 Osamdeset osam Seksen sekiz
89 Osamdeset i devet Seksen dokuz
90 Devedeset Doksan
91 Devedeset jedan Doksan bir
92 Devedeset dva Doksan iki
93 Devedeset tri Doksan üç
94 Devedeset i četiri Doksandört
95 Devedeset i pet Doksan beş
96 Devedeset i šest Doksan altı
97 Devedeset i sedam Doksan yedi
98 Devedeset i osam Doksan sekiz
99 Devedeset i devet Doksan dokuz
100 Stotinu Yüz