slovak brojevi od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Nula -
1 Jedan Jeden -
2 Dva Dve -
3 Tri Tri -
4 Četiri štyri -
5 Pet Päť -
6 Šest šesť -
7 Sedam Sedem -
8 Osam Osem -
9 Devet Deväť -
10 Deset Desať -
11 Jedanaest Jedenásť -
12 Dvanaest Dvanásť -
13 Trinaest Trinásť -
14 Četrnaest štrnásť -
15 Petnaest Pätnásť -
16 šesnaest šestnásť -
17 Sedamnaesti Sedemnásť -
18 Osamnaest Osemnásť -
19 Devetnaest Devätnásť -
20 Dvadeset Dvadsať -
21 Dvadeset jedan Dvadsaťjeden -
22 Dvadeset dva Dvadsať dva -
23 Dvadeset tri Dvadsať tri -
24 Dvadeset i četiri Dvadsať štyri -
25 Dvadeset i pet Dvadsaťpäť -
26 Dvadeset šest Dvadsať šesť -
27 Dvadeset sedam Dvadsať sedem -
28 Dvadeset i osam Dvadsať osem -
29 Dvadeset i devet Dvadsať deväť -
30 Trideset Tridsať -
31 Trideset jedan Tridsať jedna -
32 Trideset dva Tridsať dva -
33 Trideset tri Tridsať tri -
34 Trideset i četiri Tridsať štyri -
35 Trideset i pet Tridsať päť -
36 Trideset i šest Tridsaťšesť -
37 Trideset i sedam Tridsaťsedem -
38 Trideset i osam Tridsať osem -
39 Trideset devet Tridsaťdeväť -
40 četrdeset štyridsať -
41 Četrdeset jedan štyridsať jedna -
42 Četrdeset dva štyridsaťdva -
43 Četrdeset tri štyridsať tri -
44 Četrdeset četiri štyridsať štyri -
45 Četrdeset i pet štyridsaťpäť -
46 Četrdeset i šest štyridsať šesť -
47 Četrdeset sedam štyridsaťsedem -
48 Četrdeset osam štyridsať osem -
49 Četrdeset i devet štyridsať deväť -
50 Pedeset Päťdesiat -
51 Pedeset jedan Päťdesiat jedna -
52 Pedeset dva Päťdesiat dva -
53 Pedeset tri Päťdesiat tri -
54 Pedeset i četiri Päťdesiat štyri -
55 Pedeset i pet Päťdesiat päť -
56 Pedeset i šest Päťdesiat šesť -
57 Pedeset sedam Päťdesiat sedem -
58 Pedeset osam Päťdesiat osem -
59 Pedeset i devet Päťdesiat deväť -
60 šezdeset šesťdesiat -
61 Šezdeset jedan šesťdesiat jedna -
62 Šezdeset dva šesťdesiat dva -
63 Šezdeset tri šesťdesiat tri -
64 Šezdeset i četiri šesťdesiat štyri -
65 Šezdeset i pet šesťdesiatpäť -
66 Šezdeset i šest Sixty six -
67 Šezdeset i sedam šesťdesiat sedem -
68 Šezdeset i osam šesťdesiat osem -
69 Šezdeset devet šesťdesiat deväť -
70 Sedamdeset Sedemdesiat -
71 Sedamdeset jedan Sedemdesiat jedna -
72 Sedamdeset dva Sedemdesiatdva -
73 Sedamdeset tri Sedemdesiat tri -
74 Sedamdeset četiri Sedemdesiat štyri -
75 Sedamdeset i pet Sedemdesiatpäť -
76 Sedamdeset i šest Sedemdesiatšesť -
77 Sedamdeset i sedam Sedemdesiatsedem -
78 Sedamdeset i osam Sedemdesiatosem -
79 Sedamdeset devet Sedemdesiat deväť -
80 Osamdeset Osemdesiat -
81 Osamdeset jedan Osemdesiat jedna -
82 Osamdeset dva Osemdesiatdva -
83 Osamdeset tri Osemdesiat tri -
84 Osamdeset i četiri Osemdesiat štyri -
85 Osamdeset i pet Osemdesiatpäť -
86 Osamdeset i šest Osemdesiat šesť -
87 Osamdeset i sedam Osemdesiat sedem -
88 Osamdeset osam Osemdesiat osem -
89 Osamdeset i devet Osemdesiat deväť -
90 Devedeset Deväťdesiat -
91 Devedeset jedan Deväťdesiat jedna -
92 Devedeset dva Deväťdesiatdva -
93 Devedeset tri Deväťdesiat tri -
94 Devedeset i četiri Deväťdesiat štyri -
95 Devedeset i pet Deväťdesiat päť -
96 Devedeset i šest Deväťdesiat šesť -
97 Devedeset i sedam Deväťdesiat sedem -
98 Devedeset i osam Deväťdesiat osem -
99 Devedeset i devet Deväťdesiat deväť -
100 Stotinu Sto -