letonski brojevi od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Nulle -
1 Jedan Viens -
2 Dva Divi -
3 Tri Trīs -
4 Četiri četri -
5 Pet Pieci -
6 Šest Seši -
7 Sedam Septiņi -
8 Osam Astoņi -
9 Devet Deviņi -
10 Deset Desmit -
11 Jedanaest Desmit viens -
12 Dvanaest Desmit divi -
13 Trinaest Desmit trīs -
14 Četrnaest Desmit četri -
15 Petnaest Desmit pieci -
16 šesnaest Desmit seši -
17 Sedamnaesti Desmit septiņi -
18 Osamnaest Desmit astoņi -
19 Devetnaest Desmit deviņi -
20 Dvadeset Divdesmit -
21 Dvadeset jedan Divdesmit viens -
22 Dvadeset dva Divdesmit divi -
23 Dvadeset tri Divdesmit trīs -
24 Dvadeset i četiri Divdesmit četri -
25 Dvadeset i pet Divdesmit pieci -
26 Dvadeset šest Divdesmit seši -
27 Dvadeset sedam Divdesmit septiņi -
28 Dvadeset i osam Divdesmit astoņi -
29 Dvadeset i devet Divdesmit deviņi -
30 Trideset Trīsdesmit -
31 Trideset jedan Trīsdesmit viens -
32 Trideset dva Trīsdesmit divus -
33 Trideset tri Trīsdesmit trīs -
34 Trideset i četiri Trīsdesmit četri -
35 Trideset i pet Trīsdesmit pieci -
36 Trideset i šest Trīsdesmit seši -
37 Trideset i sedam Trīsdesmit septiņu -
38 Trideset i osam Trīsdesmit astoņi -
39 Trideset devet Trīsdesmit deviņi -
40 četrdeset četrdesmit -
41 Četrdeset jedan četrdesmit vienu -
42 Četrdeset dva četrdesmit divi -
43 Četrdeset tri četrdesmit trīs -
44 Četrdeset četiri četrdesmit četri -
45 Četrdeset i pet četrdesmit pieci -
46 Četrdeset i šest četrdesmit seši -
47 Četrdeset sedam četrdesmit septiņiem -
48 Četrdeset osam četrdesmit astoņas -
49 Četrdeset i devet četrdesmit deviņi -
50 Pedeset Piecdesmit -
51 Pedeset jedan Piecdesmit viens -
52 Pedeset dva Piecdesmit divi -
53 Pedeset tri Piecdesmit trīs -
54 Pedeset i četiri Piecdesmit četri -
55 Pedeset i pet Piecdesmit pieci -
56 Pedeset i šest Piecdesmit seši -
57 Pedeset sedam Piecdesmit septiņi -
58 Pedeset osam Piecdesmit astoņi -
59 Pedeset i devet Piecdesmit deviņi -
60 šezdeset Sešdesmit -
61 Šezdeset jedan Sešdesmit viens -
62 Šezdeset dva Sešdesmit divi -
63 Šezdeset tri Sešdesmit trīs -
64 Šezdeset i četiri Sešdesmit četri -
65 Šezdeset i pet Sešdesmit pieci -
66 Šezdeset i šest Sešdesmit seši -
67 Šezdeset i sedam Sešdesmit septiņi -
68 Šezdeset i osam Sešdesmit astoņi -
69 Šezdeset devet Sešdesmit deviņi -
70 Sedamdeset Septiņdesmit -
71 Sedamdeset jedan Septiņdesmit viens -
72 Sedamdeset dva Septiņdesmit divi -
73 Sedamdeset tri Septiņdesmit trīs -
74 Sedamdeset četiri Septiņdesmit četri -
75 Sedamdeset i pet Septiņdesmit pieci -
76 Sedamdeset i šest Septiņdesmit seši -
77 Sedamdeset i sedam Septiņdesmit septiņi -
78 Sedamdeset i osam Septiņdesmit astoņi -
79 Sedamdeset devet Septiņdesmit deviņi -
80 Osamdeset Astoņdesmit -
81 Osamdeset jedan Astoņdesmit vienu -
82 Osamdeset dva Astoņdesmit divi -
83 Osamdeset tri Astoņdesmit trīs -
84 Osamdeset i četiri Astoņdesmit četri -
85 Osamdeset i pet Astoņdesmit pieci -
86 Osamdeset i šest Astoņdesmit sešus -
87 Osamdeset i sedam Astoņdesmit septiņi -
88 Osamdeset osam Astoņdesmit astoņi -
89 Osamdeset i devet Astoņdesmit deviņi -
90 Devedeset Deviņdesmit -
91 Devedeset jedan Deviņdesmit viens -
92 Devedeset dva Deviņdesmit divi -
93 Devedeset tri Deviņdesmit trīs -
94 Devedeset i četiri Deviņdesmit četri -
95 Devedeset i pet Deviņdesmit pieci -
96 Devedeset i šest Deviņdesmit seši -
97 Devedeset i sedam Deviņdesmit septiņi -
98 Devedeset i osam Deviņdesmit astoņi -
99 Devedeset i devet Deviņdesmit deviņi -
100 Stotinu Simts -