jermenski brojevi od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula զրո -
1 Jedan մեկ -
2 Dva երկու -
3 Tri երեք -
4 Četiri չորս -
5 Pet հինգ -
6 Šest վեց -
7 Sedam յոթ -
8 Osam ութ -
9 Devet ինը -
10 Deset տասը -
11 Jedanaest տասնմեկ -
12 Dvanaest տասներկու -
13 Trinaest տասներորդ -
14 Četrnaest տասնչորս -
15 Petnaest տասնհինգ -
16 šesnaest տասնվեց -
17 Sedamnaesti տասնյոթ -
18 Osamnaest տասնութ -
19 Devetnaest տասնինն -
20 Dvadeset քսան -
21 Dvadeset jedan քսան -
22 Dvadeset dva քսան երկու -
23 Dvadeset tri քսաներեք -
24 Dvadeset i četiri քսանչորս -
25 Dvadeset i pet քսանհինգ -
26 Dvadeset šest քսանվեց -
27 Dvadeset sedam քսան յոթ -
28 Dvadeset i osam քսան ութ -
29 Dvadeset i devet քսանինը -
30 Trideset երեսուն -
31 Trideset jedan երեսուն մեկ -
32 Trideset dva երեսուն երկու -
33 Trideset tri երեսուն երեք -
34 Trideset i četiri երեսուն չորս -
35 Trideset i pet երեսուն հինգ -
36 Trideset i šest երեսուն վեց -
37 Trideset i sedam երեսուն յոթ -
38 Trideset i osam երեսուն ութ -
39 Trideset devet երեսուն ինը -
40 četrdeset քառասուն -
41 Četrdeset jedan քառասունմեկ -
42 Četrdeset dva քառասուներկու -
43 Četrdeset tri քառասուներեք -
44 Četrdeset četiri քառասունչորս -
45 Četrdeset i pet քառասունհինգ -
46 Četrdeset i šest քառասունվեց -
47 Četrdeset sedam քառասունյոթ -
48 Četrdeset osam քառասունութ -
49 Četrdeset i devet քառասուն ինը -
50 Pedeset հիսուն -
51 Pedeset jedan հիսունմեկ -
52 Pedeset dva Հիսուն երկու -
53 Pedeset tri Հիսուն երեք -
54 Pedeset i četiri հիսունչորս -
55 Pedeset i pet հիսունհինգ -
56 Pedeset i šest հիսուն վեց -
57 Pedeset sedam հիսունյոթ -
58 Pedeset osam հիսուն ութ -
59 Pedeset i devet հիսուն ինը -
60 šezdeset վաթսուն -
61 Šezdeset jedan վաթսուն մեկ -
62 Šezdeset dva վաթսուն երկու -
63 Šezdeset tri վաթսուն երեք -
64 Šezdeset i četiri վաթսուն չորս -
65 Šezdeset i pet վաթսուն հինգ -
66 Šezdeset i šest վաթսուն վեց -
67 Šezdeset i sedam վաթսուն յոթ -
68 Šezdeset i osam վաթսունութ -
69 Šezdeset devet վաթսունինը -
70 Sedamdeset յոթանասուն -
71 Sedamdeset jedan յոթանասուն մեկ -
72 Sedamdeset dva յոթանասուն երկու -
73 Sedamdeset tri յոթանասուն երեք -
74 Sedamdeset četiri յոթանասուն չորս -
75 Sedamdeset i pet յոթանասուն հինգ -
76 Sedamdeset i šest յոթանասուն վեց -
77 Sedamdeset i sedam յոթանասուն յոթ -
78 Sedamdeset i osam յոթանասունութ -
79 Sedamdeset devet յոթանասուն ինը -
80 Osamdeset ութսուն -
81 Osamdeset jedan ութսուն մեկ -
82 Osamdeset dva ութսուն երկու -
83 Osamdeset tri ութսուն երեք -
84 Osamdeset i četiri ութսունչորս -
85 Osamdeset i pet ութսունհինգ -
86 Osamdeset i šest ութսուն վեց -
87 Osamdeset i sedam ութսուն յոթ -
88 Osamdeset osam ութսուն ութ -
89 Osamdeset i devet ութսուն ինը -
90 Devedeset իննսուն -
91 Devedeset jedan իննսուն մեկ -
92 Devedeset dva իննսուն երկու -
93 Devedeset tri իննսուն երեք -
94 Devedeset i četiri իննսուն չորս -
95 Devedeset i pet իննսունհինգ -
96 Devedeset i šest իննսունվեց -
97 Devedeset i sedam իննսուն յոթ -
98 Devedeset i osam իննսուն ութ -
99 Devedeset i devet իննսուն ինը -
100 Stotinu հարյուր -