Igbo brojevi od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Efu -
1 Jedan Otu -
2 Dva Abụọ -
3 Tri Atọ -
4 Četiri Anọ -
5 Pet Ise -
6 Šest Isii -
7 Sedam Asaa -
8 Osam Asatọ -
9 Devet Nine -
10 Deset Iri -
11 Jedanaest Iri na otu -
12 Dvanaest Iri na abụọ -
13 Trinaest Iri na atọ -
14 Četrnaest Iri na anọ -
15 Petnaest Iri na ise -
16 šesnaest Iri na Isii -
17 Sedamnaesti Iri na asaa -
18 Osamnaest Iri na asatọ -
19 Devetnaest Iri na itoolu -
20 Dvadeset Iri abụọ -
21 Dvadeset jedan Iri abụọ na otu -
22 Dvadeset dva Iri abụọ na abụọ -
23 Dvadeset tri Iri abụọ na atọ -
24 Dvadeset i četiri Iri abụọ na anọ -
25 Dvadeset i pet Iri abụọ na ise -
26 Dvadeset šest Iri abụọ na isii -
27 Dvadeset sedam Iri abụọ na asaa -
28 Dvadeset i osam Iri abụọ na asatọ -
29 Dvadeset i devet Iri abụọ na itoolu -
30 Trideset Iri Atọ -
31 Trideset jedan Iri Atọ na otu -
32 Trideset dva Iri Atọ na abụọ -
33 Trideset tri Iri Atọ na atọ -
34 Trideset i četiri Iri Atọ na anọ -
35 Trideset i pet Iri Atọ na ise -
36 Trideset i šest Iri Atọ na isii -
37 Trideset i sedam Iri Atọ na asaa -
38 Trideset i osam Iri Atọ na asatọ -
39 Trideset devet Iri Atọ na itoolu -
40 četrdeset Iri anọ -
41 Četrdeset jedan Iri anọ otu -
42 Četrdeset dva Iri anọ abụọ -
43 Četrdeset tri Iri anọ na atọ -
44 Četrdeset četiri Iri anọ na anọ -
45 Četrdeset i pet Iri anọ na ise -
46 Četrdeset i šest Iri anọ na isii -
47 Četrdeset sedam Iri anọ na asaa -
48 Četrdeset osam Iri anọ na asatọ -
49 Četrdeset i devet Iri anọ na itoolu -
50 Pedeset Iri ise -
51 Pedeset jedan Iri ise otu -
52 Pedeset dva Iri ise abụọ -
53 Pedeset tri Iri ise na atọ -
54 Pedeset i četiri Iri ise na anọ -
55 Pedeset i pet Iri ise na ise -
56 Pedeset i šest Iri ise na isii -
57 Pedeset sedam Iri ise na asaa -
58 Pedeset osam Iri ise na asatọ -
59 Pedeset i devet Iri ise na itoolu -
60 šezdeset Iri isii -
61 Šezdeset jedan Iri isii otu -
62 Šezdeset dva Iri isii na abụọ -
63 Šezdeset tri Iri isii na atọ -
64 Šezdeset i četiri Iri isii na anọ -
65 Šezdeset i pet Iri isii na ise -
66 Šezdeset i šest Iri isii na isii -
67 Šezdeset i sedam Iri isii na asaa -
68 Šezdeset i osam Iri isii na asatọ -
69 Šezdeset devet Iri isii na itoolu -
70 Sedamdeset Iri Asaa -
71 Sedamdeset jedan Iri Asaa otu -
72 Sedamdeset dva Iri Asaa abụọ -
73 Sedamdeset tri Iri Asaa atọ -
74 Sedamdeset četiri Iri Asaa anọ -
75 Sedamdeset i pet Iri Asaa ise -
76 Sedamdeset i šest Iri Asaa isii -
77 Sedamdeset i sedam Iri Asaa asaa -
78 Sedamdeset i osam Iri Asaa asatọ -
79 Sedamdeset devet Iri Asaa itoolu -
80 Osamdeset Asatọ -
81 Osamdeset jedan Asatọ otu -
82 Osamdeset dva Asatọ abụọ -
83 Osamdeset tri Asatọ na atọ -
84 Osamdeset i četiri Asatọ na anọ -
85 Osamdeset i pet Asatọ na ise -
86 Osamdeset i šest Asatọ na isii -
87 Osamdeset i sedam Asatọ na asaa -
88 Osamdeset osam Asatọ na asatọ -
89 Osamdeset i devet Asatọ na itoolu -
90 Devedeset Iri Itoolu -
91 Devedeset jedan Iri Itoolu otu -
92 Devedeset dva Iri Itoolu abụọ -
93 Devedeset tri Iri Itoolu atọ -
94 Devedeset i četiri Iri Itoolu anọ -
95 Devedeset i pet Iri Itoolu ise -
96 Devedeset i šest Iri Itoolu isii -
97 Devedeset i sedam Iri Itoolu asaa -
98 Devedeset i osam Iri Itoolu asatọ -
99 Devedeset i devet Iri Itoolu itoolu -
100 Stotinu Otu narị -