Cebuano brojevi od 1 do 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Zero -
1 Jedan Usa -
2 Dva Duha ka -
3 Tri Tulo ka -
4 Četiri Upat ka -
5 Pet Lima ka -
6 Šest Unom ka -
7 Sedam Pito ka -
8 Osam Walo ka -
9 Devet Siyam -
10 Deset Napulo ka mga -
11 Jedanaest Onse -
12 Dvanaest Napulog Duha ka mga -
13 Trinaest Trese -
14 Četrnaest Napulo ug upat ka -
15 Petnaest Kinse -
16 šesnaest Napulo ug unom ka -
17 Sedamnaesti Sa napulo ug pito -
18 Osamnaest Sa napulo ug walo -
19 Devetnaest Napulo ug siyam -
20 Dvadeset Baynte -
21 Dvadeset jedan Baynte sa usa ka -
22 Dvadeset dva Kaluhaan ug duha ka -
23 Dvadeset tri Baynte sa tulo ka -
24 Dvadeset i četiri Kaluhaan ug upat ka -
25 Dvadeset i pet Kaluhaan ug lima ka -
26 Dvadeset šest Baynte unom ka -
27 Dvadeset sedam Baynte pito ka -
28 Dvadeset i osam Baynte walo ka -
29 Dvadeset i devet Kaluhaan ug siyam ka -
30 Trideset Katloan -
31 Trideset jedan Katloan ka sa usa ka -
32 Trideset dva Katloan ug duha ka -
33 Trideset tri Katloan ka sa tulo ka -
34 Trideset i četiri Katloan ug upat ka -
35 Trideset i pet Katloan ka ug lima ka -
36 Trideset i šest Katloan ka sa unom ka -
37 Trideset i sedam Katloan ka pito ka -
38 Trideset i osam Katloan walo ka -
39 Trideset devet Katloan ug siyam ka -
40 četrdeset Kap-atan -
41 Četrdeset jedan Kap-atan sa usa ka -
42 Četrdeset dva Kap-atan ug duha ka -
43 Četrdeset tri Kap-atan sa tulo ka -
44 Četrdeset četiri Kap-atan ug upat ka -
45 Četrdeset i pet Kap-atan ug lima ka -
46 Četrdeset i šest Kap-atan ug unom ka -
47 Četrdeset sedam Kap-atan ug pito ka -
48 Četrdeset osam Kap-atan ug walo ka mga -
49 Četrdeset i devet Kap-atan ug siyam ka -
50 Pedeset Kalim-an -
51 Pedeset jedan Kalim-an sa usa ka -
52 Pedeset dva Kalim-an sa duha ka mga -
53 Pedeset tri Kalim-an sa tulo ka mga -
54 Pedeset i četiri Kalim-an sa upat ka -
55 Pedeset i pet Kalim-an sa lima ka -
56 Pedeset i šest Kalim-an ug unom ka -
57 Pedeset sedam Kalim-an ug pito ka -
58 Pedeset osam Kalim-an sa walo ka -
59 Pedeset i devet Kalim-an ug siyam ka -
60 šezdeset Kan-uman -
61 Šezdeset jedan Kan-uman ka sa usa ka -
62 Šezdeset dva Kan-uman ug duha ka -
63 Šezdeset tri Kan-uman sa tulo ka -
64 Šezdeset i četiri Kan-uman ug upat ka -
65 Šezdeset i pet Kan-uman ug lima ka -
66 Šezdeset i šest Kan-uman ug unom ka -
67 Šezdeset i sedam Kan-uman ug pito ka -
68 Šezdeset i osam Kan-uman ug walo ka mga -
69 Šezdeset devet Kan-uman ug siyam ka -
70 Sedamdeset Seventy -
71 Sedamdeset jedan Seventy sa usa ka -
72 Sedamdeset dva Seventy sa duha ka -
73 Sedamdeset tri Seventy sa tulo ka -
74 Sedamdeset četiri Seventy sa upat ka -
75 Sedamdeset i pet Kapitoan ug lima ka -
76 Sedamdeset i šest Kapitoan ug unom ka -
77 Sedamdeset i sedam Seventy sa pito ka -
78 Sedamdeset i osam Seventy sa walo ka -
79 Sedamdeset devet Seventy siyam ka -
80 Osamdeset Otsenta -
81 Osamdeset jedan Otsenta sa usa ka -
82 Osamdeset dva Otsenta duha ka -
83 Osamdeset tri Otsenta sa tulo ka -
84 Osamdeset i četiri Otsenta upat ka -
85 Osamdeset i pet Kawaloan ug lima ka -
86 Osamdeset i šest Otsenta unom ka -
87 Osamdeset i sedam Otsenta pito ka -
88 Osamdeset osam Otsenta walo ka -
89 Osamdeset i devet Otsenta siyam ka -
90 Devedeset Kasiyaman -
91 Devedeset jedan Nubenta sa usa ka -
92 Devedeset dva Kasiyaman ug duha ka -
93 Devedeset tri Nubenta -
94 Devedeset i četiri Kasiyaman ug upat ka -
95 Devedeset i pet Kasiyaman ug lima ka -
96 Devedeset i šest Kasiyaman ug unom ka -
97 Devedeset i sedam Kasiyaman ug pito ka -
98 Devedeset i osam Kasiyaman walo ka -
99 Devedeset i devet Kasiyaman ug siyam ka -
100 Stotinu Usa ka gatus ka -